Finanční slovník

  • Úvod
  • Časté dotazy
  • Slovník pojmů

Automatický revolving

Jedná se o automatické navýšení, které je poskytnuto úvěrovou společností klientovi po splacení smluvně stanovené části úvěru. Můžete tak obdržet další peníze bez nutnosti sepisovat žádost či znovu dokládat výši příjmů.

Aval (ručitel)

Aval je osobou, která na sebe vezme povinnost uspokojit pohledávku věřitele, jestliže tak neučiní dlužník. Jde o dohodu mezi věřitelem a ručitelem, kterou vznikne nový závazek a ručitel se dostane do pozice velmi podobné dlužníkovi. Ručení se nejčastěji používá u úvěrů a půjček, u kterých věřitel jejich zajištění obvykle vyžaduje, protože dlužník není schopen ihned sám plnit.

Blanko směnka

Blanko směnka nebo též bianco směnka je směnka, která má některé části nevyplněné. Její držitel ji na základě dohody o vyplňovacím právu následně doplní na směnku úplnou. Blankosměnka se používá jako zajišťovací směnka. Zajištění se realizuje zpravidla tak, že v blankosměnce není vyplněná směnečná suma a datum splatnosti.

Bonita

Slovo pravděpodobně francouzského původu odráží míru schopností, možností nebo kvalit. Z pohledu finanční sféry se jedná o tzv. úvěruschopnost, nebo-li schopnost dlužníka dostát svým závazkům.

Dlužník

Dlužníkem je každý subjekt, který je povinen splatit své závazky vůči věřiteli. Dlužník je subjekt práva povinný ze závazkového právního vztahu k plnění vůči věřiteli. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh (závazek) vůči věřiteli. Závazkem většinou bývá splátka určitého, nejčastěji finančního obnosu (úvěru, půjčky apod.). Dlužníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba. V případě, že dlužník neuhradí dlužnou částku do stanoveného termínu, stává se z něj neplatič.

Exekuce

Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. Exekuce je defakto zabavení majetku na základě např. soudního rozhodnutí. Jedná se o rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, která mu byla vůči dlužníkovi přiznána vykonatelným rozhodnutím soudu anebo jiným exekučním titulem.

Insolvence

Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. Jedná se o rozdílný stav oproti platební nevůli, kdy dlužník nemá vůli svůj dluh splácet. Dlužník se do platební insolvence může dostat např. vyhlášením konkurzu nad firmou, vyrovnáním dlužníka s věřitelem atd.

Jistina

Jistina je základní peněžní částka, která byla půjčena nebo která tvořila vklad. K ní se připisují úroky, což je odměna za její poskytnutí. Tyto úroky, stejně jako úroky z prodlení nebo poplatek z prodlení, tvoří příslušenství jistiny.

Konsolidace úvěru

Konsolidací rozumíme sloučení několika úvěrů/půjček v úvěr jeden. Jedná se o velmi účinný nástroj, jak ušetřit na splátkách svých závazků a přitom zefektivnit správu osobních financí. Konsolidaci půjček nebo konsolidaci úvěru je možné aplikovat téměř na všechny druhy půjček a úvěrů.

Neplatič

Neplatič je dlužník, který neuhradil své závazky k datu splatnosti. Každý, kdo má nějaký závazek je dlužníkem. Neplatičem se stává ve chvíli, kdy neuhradí svůj závazek ve lhůtě splatnosti.

Věřitelé se často snaží chránit před neplatiči tím, že uveřejňují jejich jména v různých databázích neplatičů. Vznikají tak tzv. „registry dlužníků" (ve skutečnosti se jedná o registry neplatičů).

Pohledávka

Pohledávka je právo věřitele na plnění od dlužníka (neboli částka, kterou mi někdo dluží). Spočívá v právu věřitele požadovat po dlužníkovi, aby něco dal (například peníze ve stanovené výši), konal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl. Pohledávka může být peněžitá, nebo nepeněžitá. Jedná se o majetkovou hodnotu, kterou lze až na výjimky převést na jiného (postoupení pohledávky) a která, nezanikne-li smrtí věřitele, může být předmětem dědění.

Registr dlužníků

Úvěrový registr je databáze evidující zejména osoby a organizace, které jsou pozadu ve splácení svých závazků. Smyslem registrů dlužníků je pomoci bankám a dalším subjektům při zjišťování spolehlivosti svých potenciálních dlužníků. Obecným principem činnosti registrů dlužníků je shromažďování informací od věřitelů a jejich zpřístupňování dalším věřitelům. Většinou je využívání informací z registru dlužníků podmíněno tím, že uživatel informací do registru sám přispívá. Mezi nejznámější registry v oblasti finančnictví patří Centrální registr dlužníků (CEDR), Bankovní registr klientských informací (BRKI) nebo Nebankovní registr klientských informací (NRKI).

RPSN (roční procentní sazba nákladů)

RPSN je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Úroková sazba

Úroková sazba znamená procentní vyjádření zvýšení půjčené částky za určité časové období. Úroková sazba určuje, kolik z jistiny musí dlužník za předem smluvně stanovenou dobu věřiteli za půjčku či úvěr zaplatit. Procentní vyjádření úrokové sazby vyčísluje, jakou částku finanční instituci, která úvěr (půjčku) poskytla, zaplatí dlužník navíc.

Úvěr

Úvěr je formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků věřitelem na principu návratnosti dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok. Rozlišujeme dva základní typy úvěrů. Prvním jsou bankovní úvěry, které poskytují bankovní instituce. Druhým typem úvěrů jsou nebankovní, které může žadatel získat od společností, které se jejich poskytováním primárně zabývají. Výhoda nebankovních úvěrů spočívá v menší náročnosti na bonitu klienta a zajištění úvěru.

Úvěrový poradce

Úvěrový poradce je fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje zájemcům o půjčku informace o podmínkách a možnostech úvěru u jednoho nebo více poskytovatelů bankovních nebo nebankovních půjček. Úvěrový poradce je často také oprávněn jednat jménem dané společnosti a uzavírat se zájemci úvěrové smlouvy.

Věřitel

Věřitelem je osoba nebo společnost, která poskytla dlužníkovi úvěr, pohledávku, nejčastěji za nějaký úrok a která je oprávněná požadovat její uhrazení. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli.

Zástava

Zástava je majetek, kterým dlužník zajišťuje své plnění, tj. slouží věřiteli jako záruka pro případ nesplacení dluhu.

Zástava může být jak věc movitá nebo nemovitá, tak i jiná pohledávka nebo právo apod., která může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžena a výtěžek získá věřitel.

Kontaktujte nás

PROFI CREDIT Czech, a. s.
nábřeží Závodu míru 2739
530 02 Pardubice

VOLEJTE ZDARMA 800 525 526
e-mail proficredit@proficredit.cz